Khung chương trình đào tạo lái xe

a) Chương trình và phân bổ thời gian đào tạo

SỐ

TT

NỘI DUNG ĐƠN

VỊ

TÍNH

HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE
Hạng B1 Hạng

B2

Hạng

C

Học xe số tự động Học xe số cơ khí
1 Pháp luật giao thông đường bộ giờ 90 90 90 90
2 Cấu tạo và sửa chữa thông thường giờ 8 8 18 18
3 Nghiệp vụ vận tải giờ 16 16
4 Đạo đức, văn hóa giao thông và phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông. giờ 14 14 20 20
5 Kỹ thuật lái xe giờ 20 20 20 20
6 Học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông giờ 4 4 4 4
7 Tổng số giờ học thực hành lái xe/01 xe tập lái và trên ca bin học lái xe ô tô giờ 340 420 420 752
Trong

đó

Tổng số giờ học thực hành lái xe/01 xe tập lái giờ 325 405 405 728
Tổng số giờ học thực hành trên ca bin học lái xe ô tô (theo số học viên được quy định trên 01 xe tập lái) giờ 15 15 15 24
8 Tổng số giờ học thực hành lái xe của 01 học viên trên xe tập lái và trên ca bin học lái xe ô tô giờ 68 84 84 94
a) Số giờ thực hành lái xe/01 học viên giờ 65 81 81 91
Trong

đó

Số giờ thực hành lái xe trên sân tập lái/01 học viên giờ 45 45 45 46
Số giờ thực hành lái xe trên đường giao thông/01 học viên giờ 20 36 36 45
b) Số giờ thực hành trên ca bin học lái xe ô tô/01 học viên giờ 3 3 3 3
9 Số giờ học/01 học viên/khoá đào tạo giờ 204 220 252 262
10 Tổng số giờ một khoa đào tạo giờ 476 556 588 920

b) Tổng thời gian khóa đào tạo

SỐ

TT

NỘI DUNG ĐƠN

VỊ

TÍNH

HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE
Hạng B1 Hạng

B2

Hạng

C

Học xe số tự động Học xe số cơ khí
1 Ôn và kiểm tra kết thúc khoá học ngày 3 4 4 4
2 Số ngày thực học ngày 59,5 69,5 73,5 115
3 Số ngày nghỉ lễ, khai giảng, bế giảng ngày 14 15 15 21
4 Cộng số ngày/khoá đào tạo ngày 76,5 88,5 92,5 140

1900966996