Ngày 21/11/2003, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 280/2003/QĐ-BQP thành lập Trường Dạy nghề số 18 trên cơ sở nâng cấp Trường Huấn luyện chuyên ngành Binh đoàn 11 – TCHC. Đến ngày 05/4/2007 được nâng cấp thành Trường Trung cấp nghề số 18 theo Quyết định số 53/2007/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trong quá trình hình thành và phát triển từ năm 2003 đến này Nhà trường đã đạt được nhiều thành tích và đã được khen thưởng:

Năm 2004 – 2005 được Binh đoàn 11 tặng Bằng khen
Năm 2006 được Tổng cục Hậu cần tặng Cờ thi đua
Năm 2007 , 2008 được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua
Năm 2009 được Nhà nước phong tặng Huân chương lao động hạng 3 và Tổng cục Hậu cần tặng cờ thi đua.​